Biểu mẫu Hồ sơ sau nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Biểu mẫu Hồ sơ sau nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố ban hành.

I. Báo cáo nghiệm thu chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng tư vấn
1. Báo cáo thống kê (Bao cao thong ke)
2. Báo cáo tổng hợp (Bao cao tong hop)
3. Báo cáo tóm tắt (Bao cao tom tat)
4. Báo cáo hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu (Bao cao hoan thien ho so nghiem thu)
5. Giấy xác nhận chỉnh sửa báo cáo nghiệm thu (Giay xac nhan chinh sua)

II. Hồ sơ đăng ký kết quả thục hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
1. Phiếu đăng ký kết quả (Phieu dang ky ket qua)
2. Phiếu mô tả công nghệ (Phieu mo ta cong nghe)

III. Hồ sơ xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Văn bản đề nghị giao quyền (Van ban de nghi giao quyen)
2. Phương án nhận giao quyền để nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ, ứng dụng hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng tư vấn nghiệm thu (Phuong an giao quyen)
3. Báo cáo tài sản (Bao cao tai san)
4. Biên bản kiểm kê tài sản có chữ ký xác nhận của Chủ nhiệm nhiệm vụ, đại diện Tổ chức chủ trì và đại diện Quỹ tham dự buổi họp nghiệm thu (Bien ban kiem ke tai san)

IV. Báo cáo kết quả nckh hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (cơ quan chủ trì) (Mẫu BC TS)

BÌNH LUẬN

Vui lòng bình luận ở đây
Vui lòng ghi tên của bạn ở đây