Sản xuất cá cảnh tự nhiên từ nguồn bản địa quý hiếm

Bộ sưu tập cá tỳ bà bướm 3 loài (1.500 con) cùng quy trình kỹ thuật thuần dưỡng được chuyển giao thành công góp...

Sở KHCN TP.HCM xây dựng quy trình ghi nhận, xác lập, quản lý và...

Tài sản trí tuệ là tài sản vô hình, có tính sáng tạo, xác định được, kiểm soát được và có khả năng mang...

Chi bộ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tổ chức thành công...

Ngày 10 tháng 3 năm 2020, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Chi bộ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ...