Thông tư số 45/2018/TT-BTC về Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu...

Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC về Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn,...

Thông tư số 63/2018/TT-BTC về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số...

Ngày 30 tháng 7 năm 2018, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 63/2018/TT-BTC về Hướng dẫn một số điều của Nghị định...

Nghị định số 70/2018/NĐ-CP về Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản...

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2018/NĐ-CP về Quy định việc quản lý, sử dụng...

Biểu mẫu Hồ sơ sau nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Biểu mẫu Hồ sơ sau nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố ban...

Hướng dẫn lập hồ sơ quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa...

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 215/QPTKHCN-HCTH về việc hướng dẫn...

Biểu mẫu Báo cáo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Biểu mẫu Hồ sơ Báo cáo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố ban hành. I....

Biểu mẫu Báo cáo Giám định nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Biểu mẫu Báo cáo Giám định nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố ban hành. Biểu...

Biểu mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công...

Biểu mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố ban...

Quyết định số 1104/QĐ-SKHCN về việc ban hành Quy định việc ký kết và...

Ngỳ 19 tháng 10 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1104/QĐ-SKHCN về việc ban hành Quy định việc...

Công văn số 324/SKHCN-KHTC về việc triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ...

Ngày 01 tháng 03 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 324/SKHCN-KHTC về...