Hướng dẫn lập hồ sơ quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa...

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 215/QPTKHCN-HCTH về việc hướng dẫn...

Biểu mẫu Hồ sơ sau nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Biểu mẫu Hồ sơ sau nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố ban...

Biểu mẫu Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ...

Biểu mẫu Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ...

Biểu mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công...

Biểu mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố ban...

Biểu mẫu Báo cáo Giám định nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Biểu mẫu Báo cáo Giám định nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố ban hành. Biểu...

Biểu mẫu Báo cáo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Biểu mẫu Hồ sơ Báo cáo Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố ban hành. I....