Thông tư số 45/2018/TT-BTC về Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu...

Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC về Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn,...

Thông tư số 63/2018/TT-BTC về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số...

Ngày 30 tháng 7 năm 2018, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 63/2018/TT-BTC về Hướng dẫn một số điều của Nghị định...

Nghị định số 70/2018/NĐ-CP về Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản...

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2018/NĐ-CP về Quy định việc quản lý, sử dụng...

Hướng dẫn lập hồ sơ quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa...

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 215/QPTKHCN-HCTH về việc hướng dẫn...

Quyết định số 1104/QĐ-SKHCN về việc ban hành Quy định việc ký kết và...

Ngỳ 19 tháng 10 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1104/QĐ-SKHCN về việc ban hành Quy định việc...

Công văn số 324/SKHCN-KHTC về việc triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ...

Ngày 01 tháng 03 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 324/SKHCN-KHTC về...

Công văn về việc đề nghị thực hiện đúng kế hoạch lựa chọn nhà...

Ngày 23 tháng 3 năm 2020, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 61/QPTKHCN-HCTH về việc đề nghị thực...

Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN về Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu...

Ngày 11 tháng 6 năm 2014, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN về Quy định về việc thu...

Công văn số 1506/SKHCN-KHTC về việc Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện...

Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 1506/SKHCN-KHTC về việc Hướng dẫn sử dụng...

Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT về việc Hướng dẫn xác định chi phí phát triển...

Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT về việc Hướng dẫn xác định chi...