Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ...

Ngày 24 tháng 11 năm 2016, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND về việc...

Công văn về việc đề nghị thực hiện đúng kế hoạch lựa chọn nhà...

Ngày 23 tháng 3 năm 2020, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 61/QPTKHCN-HCTH về việc đề nghị thực...

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC về Quy định khoán chi thực hiện nhiệm...

Ngày 30 tháng 12 năm 2015, liên Bộ Khoa học và Công nghệ  và Bộ Tài Chính ban hành Thông tư liên tịch số...

Quyết định số 1104/QĐ-SKHCN về việc ban hành Quy định việc ký kết và...

Ngỳ 19 tháng 10 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1104/QĐ-SKHCN về việc ban hành Quy định việc...

Thông tư số 45/2018/TT-BTC về Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu...

Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC về Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn,...

Công văn số 324/SKHCN-KHTC về việc triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ...

Ngày 01 tháng 03 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 324/SKHCN-KHTC về...

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN về Hướng dẫn định mức xây dựng, phân...

Ngày 22 tháng 4 năm 2015, liên Bộ Tài Chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch số...

Công văn số 1506/SKHCN-KHTC về việc Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện...

Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 1506/SKHCN-KHTC về việc Hướng dẫn sử dụng...

Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT về việc Hướng dẫn xác định chi phí phát triển...

Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT về việc Hướng dẫn xác định chi...

Thông tư số 63/2018/TT-BTC về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số...

Ngày 30 tháng 7 năm 2018, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 63/2018/TT-BTC về Hướng dẫn một số điều của Nghị định...