Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC về Quy định khoán chi thực hiện nhiệm...

Ngày 30 tháng 12 năm 2015, liên Bộ Khoa học và Công nghệ  và Bộ Tài Chính ban hành Thông tư liên tịch số...

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN về Hướng dẫn định mức xây dựng, phân...

Ngày 22 tháng 4 năm 2015, liên Bộ Tài Chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch số...

Quyết định số 2953/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học –...

Ngày 07 tháng 6 năm 2016, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2953/QĐ-UBND về phê duyệt Chương...

Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy...

Ngày 07 tháng 11 năm 2018, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ...

Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ...

Ngày 24 tháng 11 năm 2016, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND về việc...