Công văn về việc đề nghị thực hiện đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt của nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày 23 tháng 3 năm 2020, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 61/QPTKHCN-HCTH về việc đề nghị thực hiện đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Công văn đề nghị các Tổ chức chủ trì nhiệm vụ và Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện nghiêm túc về việc đấu thầu, cụ thể như sau:

  1. Tổ chức chủ trì phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và trình Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt trong thời gian tối đa 45 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đối với những Hợp đồng có tổng giá trị phần kinh phí không được giao khoán trên 100 triệu đồng.
  2. Tổ chức chủ trì phải thực hiện đúng các nội dung và thời gian theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Khoa học và Công nghệ.
  3. Trong quá trình triển khai, nếu có bất kỳ phát sinh nào về việc thay đổi nội dung và thời gian, Tổ chức chủ trì phải báo cáo và xin ý kiến Sở Khoa học và Công nghệ về những thay đổi trên trước khi thực hiện.

Chi tiết xem tại: CV 61.2019

BÌNH LUẬN

Vui lòng bình luận ở đây
Vui lòng ghi tên của bạn ở đây