Giới thiệu

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ bao gồm: Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan Điều hành Quỹ và Ban kiểm soát Quỹ.