Cơ cấu tổ chức của Quỹ

Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ bao gồm: Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan Điều hành Quỹ và Ban kiểm soát.

Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ hoạt động theo quy định tại Điều lệ và các quy định của pháp luật.